1. Oficiální název

  Obec Ovesné Kladruby

 2. Důvod a způsob založení

  Obec Ovesné Kladruby, jako právnická osoba vznikla oddělením od města Mariánské Lázně dnem voleb 24.11.1990. V současné době se vznik a činnost řídí ústavním zákonem č.1/1993 Sb., Ústava České republiky a zákonem č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů.

 3. Organizační struktura

 4. Kontaktní spojení

 5. Bankovní spojení

 6. DIČ

 7. Dokumenty

  1. Seznam hlavních dokumentů

  2. Aktuální rozpočet

  3. Přehled rozpočtů z předcházejících let

 8. Žádosti o informace

  Podávejte v podatelně.

  Žádost je možno podat:

  ústně - osobně či telefonicky

  písemně - individuální podání, elektronickou poštou, faxem, poštou

 9. Příjem žádostí a dalších podání

  Žádosti a další podání podávejte v podatelně.

  Žádosti a další podání podat:

  ústně - osobně či telefonicky

  písemně - individuální podání, elektronickou poštou, faxem, poštou

 10. Opravné prostředky

  Opravné prostředky proti rozhodnutím vydaným OÚ Ovesné Kladruby se podávají ve lhůtách a způsobem stanoveným zvláštními předpisy (např. zák. č. 500/2004 Sb., správní řád). Ve vydaných správních rozhodnutích je uvedeno poučení o odvolání, které v konkrétním případě stanoví postup odvolatele při podání odvolání.

  Opravné prostředky buď zašlete poštou na adresu úřadu, nebo předejte osobně či elektronicky v podatelně.

 11. Formuláře

  nejsou.

 12. Popisy postupů – návody pro řešení životních situací

  Základní informace najdete na Portálu Veřejné správy, další informace v rámci tohoto webu připravujeme.

 13. Předpisy

 14. Nejdůležitější používané předpisy

  1. Vydané právní předpisy

 15. Úhrady za poskytování informací

  1. Sazebník úhrad za poskytování informací

  2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

   Žadatel může podat na postup při vyřizování žádosti o informaci stížnost, pokud nesouhlasí s výší úhrady sdělené žadateli písemně povinným subjektem před podáním informace nebo nesouhlasí s výší odměny za oprávnění užít informaci na základě licenční smlouvy. Stížnost lze podat písemně nebo ústně a to u povinného subjektu.
   O stížnosti rozhoduje nadřízený orgán (???). V současné době nejsou vydána žádná usnesení nadřízeného orgánu týkajících se těchto stížností.

 16. Licenční smlouvy

  1. Vzory licenčních smluv

   K poskytování informací OÚ Ovesné Kladruby nejsou potřeba žádné vzory licenčních smluv.

  2. Výhradní licence

   V současné době nejsou OÚ Ovesné Kladruby poskytnuty žádné výhradní licence podle §14a odst.4 zákona 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

    

 17. Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999Sb.

 18. Poskytnuté informace zveřejněné dle § 5 odst.3 zákona č. 106/1999 Sb.