Registr oznámení dle zákona č. 159/2006 Sb.

Zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, ukládá veřejným funkcionářům povinnost oznamovat skutečnosti, které umožňují veřejnou kontrolu jejich činností konaných vedle výkonu funkce veřejného funkcionáře, veřejnou kontrolu majetku nabytého za dobu výkonu funkce a dalších příjmů, darů nebo jiného prospěchu, získaných za dobu výkonu funkce, popřípadě finančních závazků, které veřejný funkcionář má.

Tyto skutečnosti jsou veřejní funkcionáři povinni zveřejnit v registru oznámení, do kterého má každý právo bezplatně nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy.

Veřejnými funkcionáři v oblasti územní samosprávy se podle zákona o střetu zájmů rozumí členové zastupitelstva obce, kteří jsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni, nebo starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce, kteří pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni nejsou.

Zájemce o nahlédnutí do registru oznámení v elektronické podobě musí učinit následující kroky:

 1. navštívit osobně evidenční orgán, tj. Obecní úřad Ovesné Kladruby
 2. vyplnit a předat evidenčnímu orgánu k ověření písemnou žádost, která obsahuje
  • jméno žadatele
  • příjmení žadatele
  • rodné číslo žadatele
  • místo trvalého pobytu žadatele
  • jméno osoby a rok oznámení, které žadatele zajímá
 3. po ověření žádosti obdrží žadatel přístupové heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě)
 4. použít získané heslo k dešifrovnání PDF dokumentů s majetkovým přiznáním pomocí GPG - dokumenty jsou přístupné na samostatné stránce; o každém nahlédnutí do registru, resp. o každém předání hesla k přístupu je prováděn záznam.

Poučení pro žadatele: Dle § 23 se přestupku dopustí fyzická osoba, která

 1. používá nebo dále zpracovává údaje vedené v registru k jinému účelu než ke zjištění případného střetu zájmů při výkonu funkce veřejného funkcionáře podle § 13 odst. 5,
 2. poruší povinnost mlčenlivosti podle § 14 odst. 3 o skutečnostech, o nichž se dozvěděla z údajů evidovaných v registru, nebo o osobách, které evidenčnímu orgánu sdělily skutečnosti nasvědčující nepravdivosti nebo neúplnosti údajů, uvedených v oznámeních evidovaných v registru,
 3. uvede zjevně nepravdivé údaje do návrhu na zahájení řízení podle § 17,
 4. neoprávněně sdělí třetí osobě přístupové heslo k nahlížení do registru v elektronické podobě na centrální adrese prostřednictvím veřejné datové sítě.

Dle § 24 za přestupek podle § 23 lze uložit pokutu do výše 100 000 Kč.

 

Doplňující informace pro zájemce o nahlédnutí do registru v elektronické podobě

Dokumenty jsou šifrovány pomocí otevřené technologie GPG, kompatibilní s technologií PGP. Pro dešifrování lze použít libovolný softwarový nástroj, který tuto technologii podporuje. Nástroje pro práci s GPG jsou běžnou součástí většiny operačních systémů.

Pokud váš operační systém nástroje pro práci s GPG neobsahuje, můžete kontaktovat vašeho správce nebo dodavatele operačního systému, případně nezávislého odborníka na informační technologie. Používáte-li operační systém Windows, můžete také zkusit např. aplikace Cryptophane nebo Gpg4win.